Rodzaje rozliczeń pieniężnych, które przeprowadzane są za pomocą banków

Rodzaje rozliczeń pieniężnych, które przeprowadzane są za pomocą banków

Posiadając konto w banku wielokrotnie stykamy się z różnymi rodzajami rozliczeń pieniężnych. Podstawowy ich podział zależy od środka do niego użytego. Dwoma pierwszymi kategoriami są rozliczenia gotówkowe oraz rozliczenia bezgotówkowe. Te pierwsze mogą przyjąć postać albo bezpośredniej wpłaty określonej sumy na rachunek bankowy wierzyciela, bądź też mogą zostać dokonane z użyciem czeku gotówkowego (czyli dyspozycji wystawcy zezwalającej na obciążenie jego rachunku wymienioną na czeku kwotą).

Natomiast rozliczenia bezgotówkowe mogą być przeprowadzone między innymi za pomocą czeku rozrachunkowego, polecenia zapłaty, polecenia przelewu lub też kartą płatniczą. W przypadku polecenia przelewu bądź zapłaty, dyspozycja jego wydania może się odbywać ustnie lub pisemnie w oddziale banku, ustnie za pomocą telefonu bądź też za pomocą sieci Internet. Dokonując dyspozycji, za pomocą jednej z wyżej wymienionych metod, należy pamiętać o podaniu numeru własnego rachunku, z którego chcemy dokonać danej transakcji. Każdy rachunek posiada taki unikalny numer, który od 2001 roku nadawany jest w standardzie IBAN, czyli International Bank Account Number.

Wstecz
Copyright Reserved - Perlagor